Aktualności

Szkolne Koło Wolontariatu

211
15-03-2019

Historia Szkolnego Koła Wolontariatu

w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie

             1.Powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie nastąpiło w roku szkolnym 2017/2018.

2. Opiekunkami Koła zostały p. Marzena Pajor, Agata Flaga i p. Anna Kądziela.

3. Na spotkaniu organizacyjnym w budynku ZS w Żegocinie w sali 33 na dużej przerwie we wrześniu 2017 roku zgromadziła się zainteresowana młodzież. Nauczycielki poinformowały o celach i metodach działanie Szkolnego Koła Wolontariatu. Zachęciły młodzież do zapisów.

4. Od września 2017 do marca 2018 r. jeden raz w tygodniu grupa wolontariuszek z klas drugich gimnazjum współpracę  ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie, gdzie wykonywano dekoracje i rekwizyty potrzebne do przedstawienia pt. Co widziała św. Jadwiga Królowa -przygotowane w ramach projektu gimnazjalnego. Młodzież pomagała także w różny sposób   w placówce w zależności od potrzeb.

PROJEKTY  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU
w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie

       I.            Zrealizowane projekty

1.      Współpraca grupy wolontariuszy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się w naszej szkole przedstawienie pt. Co widziała św. Jadwiga Królowa -przygotowane w ramach projektu gimnazjalnego. Zrealizowane zostało  przez uczniów klasy a i b gimnazjum, którzy przez okres od września 2017 do marca 2018 wypełniali zadania. Projekt obejmował nie tylko poznanie dokonań Patronki Szkoły - św. Jadwigi Królowej, ale również naukę zachowań scenicznych i współpracę grupy wolontariuszy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie, gdzie wykonano dekoracje i rekwizyty potrzebne do przedstawienia.

Opiekunami projektu była p. Teresa Dudek, Agata Flaga oraz Marzena Pajor .

Dekoracje zaprojektowała p. Katarzyna Kogutowicz.

Celem projektu było:

·         Podniesienie motywacji do nauki języka polskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne uczniów

·         Kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną i muzykę

·         Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej

·         Uwrażliwienie na dzieła sztuki związane z postacią św. Jadwigi Królowej

·         Utrwalenie i wzbogacenie słownictwa oraz struktur gramatycznych z zakresu znajomości języka polskiego a tym samym podniesienie poziomu kompetencji językowych

·         Nabywanie swobody w prowadzeniu dialogów i odgrywaniu scenek (także w języku angielskim)

·         Nabywanie umiejętności wyrażania treści przez gest , mimikę twarzy, ruch.

·         Poszerzenie wiedzy o św. Jadwidze Królowej – patronce Szkoły a nade wszystko Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi przez współpracę grupy wolontariuszy  ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pani kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie p. Ewy Tajs oraz p. Karoliny Ptaszek i Natalii Juszczyk uczniowie przygotowywali się do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, uczyli się bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących. Praca wolontariuszy zaowocowała także starannie wykonanymi rekwizytami, które zostały wykorzystane w przedstawieniu.

Na przedstawienie przybyli goście z ŚDS w Żegocinie.

 2.      Placówka Wsparcia Dziennego przy parafii Św. Mikołaja w Żegocinie

3.      Mikołaj 2018 w Żegocinie: "Pomóż świętemu Mikołajowi odwiedzić dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego przy  parafii w Żegocinie"

     II.            Aktualne projekty

1.      Projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"

W tym roku wolontariusze z naszej szkoły zgłosili się do udziału w Małopolskim projekcie "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" zorganizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty          w Krakowie.

Idea powstania projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizy      w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.
W przeciągu 11 lat trwania projektu wzięło w nim udział prawie 40 000 uczniów z województwa małopolskiego reprezentujących starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe. Lata te pokazały, że młodzież inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi. 

Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Województwem Małopolskim.

Laureaci oraz finaliści otrzymują atrakcyjne nagrody, a główną nagrodą w projekcie jest wycieczka - pielgrzymka do Włoch.

2. Akcja charytatywna "Gramy dla Piotrka."

                                                  REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU

w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie

Motto:

Czyń, co widzisz"

słowa wypowiedziane przez Chrystusa

 do Królowej Jadwigi.

 I. Informacje ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Koło  Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 II. Struktura

1. Szkolne  Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.

3. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się  w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, krajowego i międzynarodowego.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

10. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

IV. Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

2. Formy nagradzania:

  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwała na forum szkoły,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.

5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.

6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy

8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 VI. Obowiązki wolontariusza

 1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
  • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Działalność informacyjna

 Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji woluntarystycznej.

 Wszyscy wolontariusze posiadają znaczki z logo organizacji.

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 POMÓŻ ZWIERZAKOM- akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Zakończenie roku szkolnego 2017 - 2018 Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 21-23 marca (harmonogram) Szósta edycja szkolnej akcji „Koniczynka dla Piotra" Wybory do Samorządu Szkolnego w Gimnazjum Znamy wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
pomoc wolontariat szkolne koło regulamin akcje

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: kontakt@zszegocina.pl

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl