Regulamin

                                                                                               Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

w roku szkolnym 2021/2022

§ 1

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

 1. Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.

 1. Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole.

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:

  1. do Liceum Ogólnokształcącego:

   • życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

   • 2 fotografie,

   • do klasy straży granicznej:

    • oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,

    • pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,

   • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

   • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

   • opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,

   • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  1. do Branżowej Szkoły I stopnia:

   • życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

   • 2 fotografie,

   • orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie skierowania z zakładu pracy, w którym uczeń będzie odbywał praktykę,

   • zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,

   • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

   • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

   • opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,

   • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Warunki przyjęcia do klas pierwszych:

  1. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.

  2. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.

 1. Kandydat otrzyma punkty za oceny na świadectwie z następujących przedmiotów:

  1. LOklasa matematyczna/ klasa straży granicznej z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, angielskiego i geografii:

   • język polski - obowiązkowy

   • matematyka - obowiązkowy

   • j. angielski

   • geografia

  2. LO klasa humanistyczna/ klasa straży granicznej, z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i historii:

   • j. polski - obowiązkowy

   • matematyka – obowiązkowy

   • j. angielski

   • historia

  3. Branżowa Szkoła I stopnia:

   • język polski - obowiązkowy

   • matematyka - obowiązkowy

   • historia

   • informatyka

 1. Sposób przeliczania punktów rankingowych:

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo, w tym:

100 punktów

ocena z języka polskiego

18 punktów

ocena z matematyki

18 punktów

ocena z I przedmiotu

18 punktów

ocena z II przedmiotu

18 punktów

szczególne osiągnięcia

18 punktów

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

aktywność społeczna

3 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty, w tym:

100 punktów

wynik z języka polskiego

100% x 0,30 = 30 punktów

wynik z matematyki

100% x 0,30 = 30 punktów

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,20 = 20 punktów

 1. Kandydaci mogą uzyskać punkty:

  1. w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się:

   • celujący – 18 punktów

   • bardzo dobry – 17 punktów

   • dobry – 14 punktów

   • dostateczny – 8 punktów

   • dopuszczający – 2 punkty

  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia:

   • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów,

    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się – 7 punktów,

    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów,

   • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 4 punkty

    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

   • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów

    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 7 punktów

    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów

    • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 7 punktów

    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów

    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 3 punkty

   • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 7 punktów

    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 5 punktów

    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 7 punktów

    • tytułu laureata turniejuz przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 2 punkty

   • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmiotu działające na terenie szkoły na szczeblu:

    • międzynarodowym przyznaje się – 4 punkty

    • krajowym przyznaje się – 3 punkty

    • wojewódzkim przyznaje się – 2 punkty

    • powiatowym przyznaje się – 1 punkt

   • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

 2. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty:

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

ocena z języka polskiego

30 punktów

ocena z matematyki

30 punktów

ocena z języka obcego

20 punktów

§ 2

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

od 17 maja 2021 r.

do 21czerwca 2021 r. do godz. 15.00

od 03 do 05 sierpnia

2021r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do14 lipca 2021 r.05 sierpnia

2021 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz.15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone.

 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust.1 pkt 3-5 – w ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły prowadzacej kształcenie zawodowe.

02 sierpnia 2021 r.

godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021r.

Poinformowanie MKO przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole.

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) może być przesłany drogą elektroniczną na adres zslgz1@wp.pl zgodnie z ww. terminami.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły: http://www.zszegocina.pl/ .

§ 3

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do KR z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 2. KR sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia KR, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia KR w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Żegocina, 31 marca 2021 r.