Regulamin

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                               
  

Branżowa Szkoła I stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

w roku szkolnym 2024/2025


§ 1

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych


 1. Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.


 1. Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole.


 1. Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty: 

  1. do Liceum Ogólnokształcącego:

   • życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

   • 2 fotografie,

   • do klasy straży granicznej:

    • oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,

    • pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,

    • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

    • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    • opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,

    • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


 1. do Branżowej Szkoły I stopnia:

  • życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

  • 2 fotografie,

  • orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie skierowania z zakładu pracy, w którym uczeń będzie odbywał praktykę,

  • zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,

  • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  • opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,

  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  1.  Warunki przyjęcia do klas pierwszych:

  1. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc. 

  2. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia  decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc. 


 1. Kandydat otrzyma punkty za oceny na świadectwie z następujących przedmiotów:

  1. LO – klasa straży granicznej – matematyczna, z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, języka angielskiego i geografii:

   • język polski - obowiązkowy

   • matematyka - obowiązkowy

   • j. angielski

   • geografia

 2. LO – klasa straży granicznej – humanistyczna, z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i historii:

  •  j. polski - obowiązkowy

  • matematyka – obowiązkowy

  • j. angielski

  • historia

 3. LO – klasa biznesowa, z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, języka angielskiego i geografii:

  • język polski - obowiązkowy

  • matematyka - obowiązkowy

  • j. angielski

  • geografia

 4. LO – dziennikarsko-medialna, z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i historii:

  •  j. polski - obowiązkowy

  • matematyka – obowiązkowy

  • j. angielski

  • historia

 5. Branżowa Szkoła I stopnia:

  • język polski - obowiązkowy

  • matematyka - obowiązkowy

  • historia

  • informatyka


 1. Sposób przeliczania punktów rankingowych:


Kryteria 

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo, w tym:

100 punktów

ocena z języka polskiego

18 punktów

ocena z matematyki

18 punktów

ocena z I przedmiotu

18 punktów

ocena z II przedmiotu

18 punktów

szczególne osiągnięcia

18 punktów

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

aktywność społeczna

3 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty, w tym:

100 punktów

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 punktów


 1. Kandydaci mogą uzyskać punkty: 

  1. w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się:

   • celujący – 18 punktów 

   • bardzo dobry – 17 punktów

   • dobry – 14 punktów

   • dostateczny – 8 punktów

   • dopuszczający – 2 punkty

 2.  liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia: 

  • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów,

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  – 7 punktów,

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów,

  • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 4 punkty

   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

  • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów 

   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się   - 7 punktów

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 5 punktów

   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 7 punktów

   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 5 punktów

   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 3 punkty

  • za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się  – 7 punktów

   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 5 punktów

   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 7 punktów

   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 2 punkty

  • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych  lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmiotu działające na terenie szkoły na szczeblu:

   • międzynarodowym przyznaje się – 4 punkty

   • krajowym przyznaje się – 3 punkty

   • wojewódzkim przyznaje się – 2 punkty

   • powiatowym przyznaje się – 1 punkt

  • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

 • W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty: 


 • Ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

  Maksymalna liczba punktów

  ocena z języka polskiego

  35 punktów

  ocena z matematyki

  35 punktów

  ocena z języka obcego

  30 punktów


  § 2

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  Rodzaj czynności

  od 13 maja do 4 lipca  2024 r.

  od 17 lipca do 24 lipca 2024 r.


  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  do 9 lipca 2024 r.  od 29 lipca 2024 r.

  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

  od 21 czerwca 4 lipca 2024 r. do 

  Nie dotyczy

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  11 lipca 2024 r. 

  do godz.12.00

  30 lipca 2024 r.

  do godz.12.00

  Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

  Od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godziny 15.00
  Od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00

  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone.  

  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust.1 pkt 3-5 – w  ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

  16 lipca 2024 r. 

  do godz. 12.00

  2 sierpnia 2024 r.  do godz. 12.00


  Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

  Do 17 lipca 2024 r.

  2 sierpnia 2024 r.

  Poinformowanie MKO przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole.  § 3

  Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.


  1. W terminie do 01 sierpnia 2023 r. (w postępowaniu uzupełniającym do 27 sierpnia 2023 r.) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do KR z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

  2. KR sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia KR, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia KR w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Żegocina, 01 marca 2024 r.