Regulamin

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

w roku szkolnym 2022/2023

 

§ 1

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

 

1.      Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.

 

2.      Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole.

 

3.      Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:

1)      do Liceum Ogólnokształcącego:

¾     życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

¾     2 fotografie,

¾     do klasy straży granicznej:

·         oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,

·         pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,

¾     poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

¾     poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

¾     opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,

¾     w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

2)      do Branżowej Szkoły I stopnia:

¾     życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,

¾     2 fotografie,

¾     orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie skierowania z zakładu pracy, w którym uczeń będzie odbywał praktykę,

¾     zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,

¾     poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

¾     poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

¾     opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,

¾     w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

4.       Warunki przyjęcia do klas pierwszych:

1)      O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.

2)      O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia  decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.

 

5.      Kandydat otrzyma punkty za oceny na świadectwie z następujących przedmiotów:

1)      LOklasa matematyczna/ klasa straży granicznej z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, angielskiego i geografii:

¾     język polski - obowiązkowy

¾     matematyka - obowiązkowy

¾     j. angielski

¾     geografia

2)      LO klasa humanistyczna/ klasa straży granicznej, z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, języka angielskiego i historii:

¾      j. polski - obowiązkowy

¾     matematyka – obowiązkowy

¾     j. angielski

¾     historia

3)      Branżowa Szkoła I stopnia:

¾     język polski - obowiązkowy

¾     matematyka - obowiązkowy

¾     historia

¾     informatyka

6.      Sposób przeliczania punktów rankingowych:

 

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo, w tym:

100 punktów

ocena z języka polskiego

18 punktów

ocena z matematyki

18 punktów

ocena z I przedmiotu

18 punktów

ocena z II przedmiotu

18 punktów

szczególne osiągnięcia

18 punktów

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

aktywność społeczna

3 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty, w tym:

100 punktów

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 punktów

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 punktów

 

7.      Kandydaci mogą uzyskać punkty:

1)      w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się:

¾     celujący – 18 punktów

¾     bardzo dobry – 17 punktów

¾     dobry – 14 punktów

¾     dostateczny – 8 punktów

¾     dopuszczający – 2 punkty

2)       liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia:

¾     za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów,

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  – 7 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów,

¾     za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

·         tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 4 punkty

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

¾     za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 10 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się   - 7 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 5 punktów

·         tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się – 7 punktów

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się  - 3 punkty

¾     za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 10 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się  – 7 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 7 punktów

·         tytułu laureata turniejuz przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 3 punkty

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się – 2 punkty

¾     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych  lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmiotu działające na terenie szkoły na szczeblu:

·         międzynarodowym przyznaje się – 4 punkty

·         krajowym przyznaje się – 3 punkty

·         wojewódzkim przyznaje się – 2 punkty

·         powiatowym przyznaje się – 1 punkt

¾     w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów

8.      W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty:

 

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

ocena z języka polskiego

35 punktów

ocena z matematyki

35 punktów

ocena z języka obcego

30 punktów

 

§ 2

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca

2022 r.

od 27 lipca do 03 sierpnia 2022r. 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 12 lipca 2022 r.

 

 

do 03 sierpnia

2022 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r. do 

Nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipca 2022 r.

9 sierpnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 do 25 lipca 2022 r.

 

 

 

do 17 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

·         oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone. 

·         zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust.1 pkt 3-5 – w  ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

26 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

18 sierpnia 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2022 r.

18 sierpnia 2022r.

Poinformowanie MKO przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) może być przesłany drogą elektroniczną na adres zslgz1@wp.pl zgodnie z ww. terminami.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych                   i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły: http://www.zszegocina.pl/ .

 

 

§ 3

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

 

1.      W terminie do 29 lipca 2022 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do KR z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

2.      KR sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie od rozstrzygnięcia KR, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia KR w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Żegocina, 15 marca 2022 r.