Informacje pedagoga

PROGRAM

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE

NA ROK SZKOLNY 2020 2021

OBSZARY:

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, EDUKACJA ZDROWOTNA

RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

ZADANIA:

I. Przygotowanie młodzieży do świadomego i  odpowiedzialnego udziału w  życiu społecznym i politycznym

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Kształtowanie obywatelskich postaw wobec państwa i narodu, rozwijanie patriotyzmu i odpowiedzialności za losy ojczyzny oraz właściwych postaw obywatelskich. Działalność Samorządu Uczniowskiego.

wszyscy nauczyciele


cały rok


Uczeń jest patriotą i zaangażowanym obywatelem.

2. Kształtowanie tożsamości narodowej poprzez organizowanie uroczystości, audycji radiowęzłowych, wystaw, spotkań w związku z różnymi rocznicami i świętami. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – za pomocą mediów elektronicznych.

SU,

nauczyciele odpowiedzialni

za imprezy


wg kalendarza imprez


Uczniowie uczestniczą w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

3. Kształtowanie szacunku do symboli narodowych i religijnych. Wdrażanie do poszanowania munduru w klasach SG.

wszyscy nauczyciele, funkcjonariusz SG

cały rok

Uczniowie są świadomi znaczenia symboli narodowych i religijnych, są dumni z noszenia munduru.


4. Upowszechnianie kultury prawnej, politycznej, tolerancji wobec poglądów religijnych, politycznych i kulturowych poprzez odpowiedni dobór tematów lekcji wychowawczych.


wszyscy nauczyciele


cały rok


Uczniowie znają różnorodność kultur, postaw życiowych i wierzeń ludzi.


5. Podkreślanie znaczenia wolontariatu poprzez wdrażanie uczniów do stosowania właściwych postaw wobec osób starszych, rówieśników, niepełnosprawnych, w różnych sytuacjach życiowych. Organizacja akcji charytatywnych. Współpraca ze Środowiskowym Domem Opieki Społecznej w Żegocinie.

Udział w akcji krwiodawstwa we współpracy z KaOSG.


wszyscy nauczycielewychowawcy

klas III

cały rokmarzec-kwiecień

Uczniowie przejawiają wrażliwość wobec potrzebujących i prezentują kulturę bycia.

Uczniowie pracują w ramach różnych form wolontariatu.

6. Uwrażliwianie młodzieży na problemy ludzi dotkniętych wojną i kataklizmami. Zwracanie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z multikulturowości Europy.

wszyscy nauczyciele


cały rok

Uczniowie są wrażliwi na krzywdę ludzką. Zwracają uwagę na zagrożenia i własne bezpieczeństwo.

II. Integracja zespołu szkolnego.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Organizowanie wspólnych szkolnych i klasowych imprez w celu wzajemnego poznania się uczniów.


wychowawcy klas


cały rok


Uczniowie są koleżeńscy i otwarci wobec siebie.

2. Tworzenie galerii zdjęć absolwentów szkoły.


wychowawcy klas kończących szkołę


cały rok

Uczniowie uczestniczą w tworzeniu historii szkoły.

3. Organizowanie wycieczek programowych, krajoznawczych, wymiany międzynarodowej uczniów, spotkań klasowych itp.

wszyscy nauczyciele

cały rok


Uczniowie rozwijają postawę aktywności, ciekawości świata i rozwijają kontakty interpersonalne.

4. Stosowanie ceremoniału szkolnego związanego z posiadaniem sztandaru.


dyrektor szkoły,

wychowawcy, opiekun pocztu

cały rok

Uczniowie identyfikują się ze swoją szkołą.

5. Organizowanie uroczystości ślubowania uczniów klas I wszystkich typów szkół.


wychowawcy

klas I

wrzesień

III Rozwijanie samorządności uczniów.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Działalność Samorządów Klasowych.

Organizowanie wspólnych imprez, wyjazdów.

wychowawcy klas

cały rok

Uczniowie podejmują aktywne działania na rzecz klasy i szkoły.

2. Wybór władz SU i wspieranie jego efektywnej działalności na terenie szkoły, w środowisku i regionie. Udział w akcjach charytatywnych np. „Góra Grosza”, pomoc uczniom w sytuacjach kryzysowych itp.


opiekun SU

wszyscy nauczyciele


zgodnie z ordynacją wyborczą

cały rok

SU działa wzorcowo na terenie szkoły, oraz w celu promocji szkoły w środowisku.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz mądrze dysponują wolnym czasem.

3. Systematyczna praca wszystkich sekcji SU,  dokumentowanie własnych działań. Prowadzenie kroniki szkoły.

opiekun SU

cały rok

4. Włączanie się przedstawicieli SU w organizację apeli i uroczystości szkolnych.

opiekun SU


cały rok


5. Rozwijanie działalności sklepiku uczniowskiego „Kafejka”.

opiekun SU


cały rok


IV Współpraca z rodzicami .

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

  1. Organizowanie spotkań z rodzicami dotyczących postępów w  nauce. Współpraca na rzecz właściwej frekwencji uczniów podczas zajęć. Uwrażliwienie rodziców na zmiany w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania i funkcjonowania szkoły w sytuacji epidemiologicznej. Współpraca dotycząca podniesienia bezpieczeństwa w szkole.


wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

wg. potrzeb


Rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, uczestniczą w tworzeniu szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego, opiniują szkolne dokumenty

2. Spotkania indywidualne z rodzicami uczniów w sytuacjach kryzysowych.


wszyscy nauczyciele i wychowawcy, pedagog

wg potrzeb

3. Współpraca z RR w celu organizowania uroczystości i imprez szkolnych.

wychowawcy klas

cały rok

4. Szczegółowe informowanie rodziców o sukcesach ich dzieci, wspieranie ich w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz rozwijania talentów i zainteresowań uczniów

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

cały rok

Rodzice są wspierani w kierowaniu procesem kształcenia i wychowania swoich dzieci, mają satysfakcję z ich sukcesów.

5. Organizowanie szkoleń lub warsztatów dla rodziców wspierających proces wychowawczy z udziałem psychologów i pedagogów.

Uwzględnienie w szkoleniach tematyki związanej ze sposobami komunikowania się z dzieckiem, szczególnie na temat zagrożeń i problemów wieku dorastania.

pedagog szkolny, dyrektor

wg potrzeb i możliwości

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

ZADANIA:

I. Kształtowanie u uczniów postaw człowieka, który potrafi właściwie kierować swoim życiem i  wyzwalać potrzeby wyższe jako warunek samorozwoju.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań, rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskch w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, chrześcijańskich i narodowych.

nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie SU

cały rok

Uczniowie są uspołecznieni, odpowiedzialni, właściwie korzystają z dóbr kultury.

2. Angażowanie uczniów do przygotowania akademii, uroczystości i imprez szkolnych, audycji, do udziału w projektach edukacyjnych.

wszyscy nauczyciele

wg kalendarza imprez

3. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów oraz przygotowywanie uczniów do odbioru różnych tekstów kultury. Organizowanie wycieczek.

wszyscy nauczyciele

cały rok

II. Kształtowanie aktywnych postaw wobec własnego regionu

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty


1. Poszerzenie treści programowych o tematy związane z własnym regionem poprzez:

-wystawy plastyczne

-wycieczki krajoznawcze

-spotkania z rodzimymi artystami i przedstawicielami władzy lokalnej.


nauczyciele historii,

geografii, WOS, plastyki, wychowawcy klas


cały rok


Uczniowie znają historię i  tradycję własnego regionu.

  1. Prace społeczne na rzecz szkoły i wsi. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.


nauczyciel biologii


wrzesień

Uczniowie pracują na rzecz szkoły i wsi.

3. Uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez instytucje gminne i kościelne.

Udział w organizacji lokalnych imprez patriotycznych.


wychowawcy klas opiekun SU

dyrektor, RP


wg kalendarza imprez

Uczniowie świadomie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

4. Praktyczne zaznajomienie młodzieży ze sposobem pracy organów samorządu lokalnego poprzez udział uczniów w otwartych i uroczystych sesjach Rady Gminy Żegocina.

Nauczyciel, radny gminy

wg możliwości

5. Stała opieka młodzieży nad Dębami Katyńskimi oraz udział w uroczystościach upamiętniających martyrologię narodu polskiego.

nauczyciel historii, nauczyciele odpowiedzialni za organizację uroczystości

wg kalendarza imprez

6. Kultywowanie tradycji związanych ze świętami: mikołajki, wigilie klasowe, jasełka, plastyka obrzędowa bożonarodzeniowa i wielkanocna.

Nauczyciele, wychowawcy

wg kalendarza imprez

Uczniowie kultywują tradycje i zwyczaje świąteczne.

III. Praca z Patronką Szkoły Świętą Jadwigą Królową – wzorem człowieka młodego, odpowiedzialnego, światłego, otwartego, ceniącego naukę, prezentującego chrześcijańskie wartości moralne, rzecznika pokoju w Polsce i Europie.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

  1. Pogłębianie wiedzy związanej z Patronką Szkoły.


wszyscy nauczyciele


cały rok


Uczniowie mają wiedzę o życiu i działalności Świętej Jadwigi Królowej.


2. Poznawanie miejsc związanych z życiem i działalnością Świętej Jadwigi Królowej.


wychowawcy klas

wg planu wycieczek

3. Współpraca ze szkołami noszącymi imię św. Jadwigi Królowej za pośrednictwem Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Współpraca z Rodziną Szkół Świętych i Błogosławionych.


nauczyciele WOS

oraz historii


cały rok


4. Uświadamianie uczniom znaczenia miejsc i symboli upamiętniających wydarzenia i ludzi zasłużonych dla historii Ojczyzny i Regionu. Wdrażanie uczniów do szacunku i opieki nad pomnikiem Świętej Jadwigi Królowej

wszyscy nauczyciele


cały rok


Uczniowie rozumieją znaczenie miejsc pamięci. Dbają o pomnik Patronki i jego otoczenie.

5. Wymiana młodzieży między Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Królowej a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazjum.

dyrektor, organizatorzy wymiany

nauczyciele

wg planu wymiany

Uczniowie poszerzają wiedzę o Św. Jadwidze, poznają jej kraj, kulturę, historię, uczą się koleżeństwa.

6. Pogłębianie wiedzy o Patronce szkoły, kreowanie ideału postawy życiowej zgodnej z wartościami wyznawanymi przez Św. Jadwigę Królową oraz Św. Jana Pawła II przez organizację Święta Szkoły, udział w wykładach okolicznościowych dotyczących Monarchini, organizowaniu wystaw plastycznych, uczestnictwo w konkursach itp.


wszyscy nauczyciele

cały rok


Postawa życiowa uczniów jest zgodna z uniwersalnymi wartościami wyznawanymi przez Świętą Jadwigę Królową oraz

Św. Jana Pawła II.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, EDUKACJAZDROWOTNA

ZADANIA:

  1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemiologicznym Covid - 19

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zminimalizowanie zagrożenia zarażeniem się

2. Udział młodzieży w zajęciach sportowych i innych pozalekcyjnych, w wycieczkach i rajdach.

nauczyciele wf wychowawcy klas

cały rok


Uczeń ma zagospodarowany czas wolny oraz rozwija zdolności i zainteresowania. Czytanie książek staje się ważną formą spędzania wolnego czasu

3. Organizacja zajęć w kółkach zainteresowań. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez pozyskanie pozycji ciekawych dla młodzieży, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy. KSM.


dyrektor szkoły

wszyscy nauczyciele

katecheta, bibliotekarz

cały rok

4. Uświadamianie uczniom ogromnej wartości ludzkiego zdrowia, wdrażanie do rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego, utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

wszyscy nauczyciele


cały rok

Uczeń rozumie wartość zdrowia własnego i innych, jest przygotowany do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrony i doskonalenia zdrowia.

5. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat stresu, zachowań agresywnych, cyberprzemocy, „ złego dotyku”. Propagowanie właściwego korzystania z telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego i mediów społecznościowych. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

pedagog, wychowawcy, nauczyciel informatyki

cały rok

6. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających ze stosowania używek: papierosy, alkohol, narkotyki.

6. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania (anoreksja, bulimia)

II. Zapobieganie patologiom społecznym

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Spotkania z pielęgniarką, przedstawicielami poradni rodzinnej i policji w celu wyjaśnienia problemu alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, nikotynizmu i grup nieformalnych oraz uświadomienia zagrożeń.


wszyscy nauczyciele


cały rok


Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień.

2. Angażowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym do aktywnego udziału w życiu szkoły.

wychowawcy klas


wg potrzeb i 

możliwości


Uczniowie potrafią prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.


Uczniowie są świadomi obowiązków wynikających z założenia rodziny i zagrożeń wczesnego podjęcia współżycia seksualnego.


Uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego.

3. Kontakty z policją w sprawie nieletnich.


pedagog szkolny


wg potrzeb


4. Prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie w wymiarze zgodnym z rozporządzeniem MEN.

Uwzględnianie tematyki wychowania do życia w rodzinie w planach lekcji wychowawczych.


nauczyciel wdż

wychowawcy klas

cały rok

5. Uświadamianie uczniom – młodym kierowcom zagrożeń wynikających z braku doświadczenia za kierownicą oraz brawury.

wszyscy nauczyciele

cały rok

6. Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu i agresji poprzez usprawnienie dyżurów nauczycielskich i uczniowskich, uwzględnienie tej tematyki w lekcjach wychowawczych oraz stosowanie obciążeń materialnych wobec uczniów niszczących mienie szkolne.

wszyscy nauczyciele,

wychowawcy klas


cały rok


Uczniowie szanują mienie szkoły i własność kolegów.

7. Podjęcie zdecydowanej walki z nałogami wśród młodzieży szkolnej poprzez angażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Przeprowadzenie w ciągu roku szkolnego lekcji poruszających problemy picia alkoholu, palenia papierosów, narkotyków, agresji w szkole. Kontynuowanie organizowania programów profilaktycznych we współpracy z GOPS w Żegocinie, komisja Antyalkoholową, PSSE w Bochni i KaOSG w Nowym Sączu.

wychowawcy klas

pedagog szkolny


cały rokUczniowie prowadzą zdrowy tryb życia, bez nałogów.


III. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i opieki socjalnej.

Szczegółowe zadania i środki realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Spodziewane efekty

1. Korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną.

kierownik świetlicy


cały rok


Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej.

2. Udostępnienie uczniom nieodpłatnego dojazdu autobusem przewożącym młodzież szkolną z Bytomska, Bełdna i Rajbrotu.dyrektor szkoły