Informacje pedagoga

 TYGODNIOWY PLAN PRACY
 PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Pedagog szkolny

Katarzyna Kogutowicz

Pedagog specjalny

Anna Kądziela

Psycholog

Mieczysław Jaskułowski

poniedziałek

 

8.00 – 12.45

 

7.00 – 10.30

 

14.00 – 15.00

wtorek

 

8.00 – 13.35

 

 

12.45 - 13.30

 

12.00 – 15.00

środa

 

8.45 – 12.40

 

 

10.30 – 11.35

12.50 – 14.20

 

 

8.00 – 12.00

czwartek

 

11.00 – 14.30

14.30 – 15.15 K

 

 

-

-

piątek

 

8.00  – 12.45

 

 

-

 

-

 

 

                Zadania pedagoga szkolnego

 

Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca
z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Pedagog to przede wszystkim osoba stojąca na straży Praw Dziecka.

W zakresie moich kompetencji znajduje się:

·        pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

·        indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

·        prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci,

·        organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym,

·        diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły,

·        określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,

·        współorganizowanie zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy;

·        współorganizowanie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas  integracyjnych, nauczania indywidualnego, ścieżki kształcenia zindywidualizowanego,

·        działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców
i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów
i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami
i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

·        współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

·        promocja szkoły, inicjatywy rekrutacyjne, prowadzenie poradnictwa związanego z wyborem ścieżki zawodowej;

·        współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami i instytucjami pomocowymi w przypadkach wykroczeń uczniów, sytuacji traumatycznych i kryzysowych (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY 2022/2023:

 https://drive.google.com/file/d/1U6E4AePH5BDON-sJu...